REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego KAMEBLEON, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta zapłaty, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od Umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Zanim dokonasz zakupu w naszym Sklepie Internetowym zapoznaj się z Regulaminem.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy KAMEBLEON działający pod adresem www.kamebleon.pl jest prowadzony przez EN BLANCO Architekci Natasza Cebo-Olszewska z siedzibą pod adresem ul. Przejazd 3, 41-200 Sosnowiec,  wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem REGON: 240988681, NIP: 6443193656, zwanym w regulaminie KAMEBLEON. Adres poczty elektronicznej: kamebleon@kamebleon.pl, nr tel. kontaktowego : +48 508 311 507 (opłata standardowa wg właściwego operatora).

2. Produkty oferowane przez Sklep Internetowy KAMEBLEON to używane meble i dekoracje do domu poddawane wieloetapowej renowacji oraz malowaniu. Kolorystyka produktów w rzeczywistości może nieznacznie odbiegać od tej pokazanej na zdjęciach.  Różnice w kolorach między otrzymanym towarem a zdjęciami prezentowanymi w Sklepie mogą wynikać z parametrów ustawienia monitora. Wszystkie produkty są szczegółowo opisane jeśli chodzi o ich charakterystykę, użyte materiały, wymiary i inne właściwości. 

3. Informacje o produktach w sklepie KAMEBLEON m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego oraz Regulaminu.

4. Wszystkie zdjęcia na naszej stronie podlegają ochronie, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.)

§ 2 DEFINICJE:

1. SKLEP INTERNETOWY – sklep oferujący sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu, działający pod adresem www.kamebleon.pl

2. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonała zakupu w Sklepie Internetowym;

3. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

4. DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

5. TOWAR – produkty oferowane do sprzedaży oraz prezentowane w sklepie internetowym KAMEBLEON;

6. ZAMÓWIENIE – oświadczenie Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru;

7. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – czas jaki Sklep potrzebuje do skompletowania Zamówienia i nadania przesyłki do Klienta;

8. CZAS DORĘCZENIA ZAMÓWIENIA – czas potrzebny firmie kurierskiej lub przewoźnikowi na doręczenie Zamówienia pod wskazany przez Klienta adres od momentu nadania przesyłki przez KAMEBLEON;

9. CENA PRODUKTU – cena brutto (zawierająca podatek VAT) pojedynczego egzemplarza produktu ustalona przez KAMEBLEON i wskazana na stronie produktu.

10. KOSZTY WYSYŁKI – ustalone przez KAMEBLEON koszty przesłania Klientowi zamówienia zgodnie z wybranym sposobem dostawy na wskazany adres.

11. WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA – suma Ceny Produktów i Kosztów Wysyłki produktów znajdujących się w konkretnym Zamówieniu przyjętym do realizacji;

12. FIRMA KURIERSKA / PRZEWOŹNIK – podmiot świadczący usługi przewozu wyznaczony przez KAMEBLEON do wykonywania jego zobowiązań związanych z dostawą Zamówienia do Klienta;

13. DOWÓD ZAKUPU – jakikolwiek dokument potwierdzający dokonanie zakupu danego produktu w sklepie KAMEBLEON. W szczególności są to takie dokumenty jak faktura, rachunek,  potwierdzenie wykonania przelewu, potwierdzenie realizacji zamówienia czy potwierdzenie nadania przesyłki do Klienta.

§ 3 REJESTRACJA i SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zakupów można dokonywać całą dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem sieci Internet, na stronie Sklepu Internetowego.

2. Celem skutecznego złożenia Zamówienia na wybrany Towar należy kolejno dokonać następujących czynności:

a) dokonać wyboru Towaru oraz kliknąć w przycisk „Dodaj do Koszyka”,

b) po skompletowaniu wszystkich produktów, dokonać wyboru rodzaju dostawy tj. sposobu dostarczenia Towaru do podanego przez Klienta miejsca docelowego bądź skorzystania z możliwości osobistego odbioru Towaru przez Klienta w pracowni KAMEBLEON (ul. Przejazd 3, 41-200 Sosnowiec) oraz kliknąć w przycisk „Przejdź do zamówienia”,

c) wpisać adres na który ma nastąpić dostawa towaru, adres e-mail oraz nr telefonu,

d) przy składaniu pierwszego zamówienia w Sklepie Internetowym KAMEBLEON zakładane jest konto użytkownika (rejestracja jest jednorazowa). Przy każdym kolejnym zakupie Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu Internetowego loginu i hasła. Login i hasło mają charakter poufny. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez klienta osobom trzecim, ponosi tylko i wyłącznie Klient.

e) wpisać dane do faktury, jeżeli ma ona zostać Klientowi wystawiona 

f) dokonać wyboru metody płatności,

g) kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

3. Złożenie przez Klienta Zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu stanowi skierowaną do KAMEBLEON ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży wybranego Towaru.

4. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma od KAMEBLEON drogą mailową automatyczne potwierdzenie otrzymania Zamówienia, zawierające informację o wszystkich istotnych warunkach Umowy Sprzedaży Towaru. Nie jest to potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ani zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. W przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia KAMEBLEON potwierdza ten fakt osobną wiadomością mailową zatytułowaną „Zamówienie przyjęte do realizacji”. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

6. Zamówienie złożone przez Klienta, a niepotwierdzone przez Sklep Internetowy w terminie dwóch Dni Roboczych przestaje go wiązać.

7. Klient na bieżąco otrzymuje wiadomości informujące o statusie Zamówienia.

8. W przypadku braku możliwości realizacji przez KAMEBLEON Zamówienia Klienta, w szczególności z uwagi na brak w magazynie wybranego Towaru lub też wobec wystąpienia innych przyczyn, KAMEBLEON niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji. W przypadku podania przez Klienta błędnych bądź też niedokładnych danych, a w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, KAMEBLEON nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub też opóźnienie w dostarczeniu Towaru. Dodatkowymi kosztami z tego wynikającymi obciążony zostanie Klient.

§ 4 ANULOWANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA

Klient może po złożeniu Zamówienia anulować je wysyłając stosowne zawiadomienie do KAMEBLEON na adres kamebleon@kamebleon.pl bądź telefonicznie na numer 508311507 pod warunkiem, że zawiadomienie o rezygnacji zostanie wysłane przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§ 5 UMOWA SPRZEDAŻY

1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania Klientowi przez KAMEBLEON potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji na adres e-mail Klienta.

2. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji w terminie dwóch Dni Roboczych od wysłania Zamówienia oznacza nieprzyjęcie Oferty Zakupu.

3. KAMEBLEON może przyjąć do realizacji tylko część produktów wskazanych w Ofercie Zakupu. W takiej sytuacji Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia części Zamówienia do realizacji.

4. Na podstawie Umowy Sprzedaży KAMEBLEON zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta własności produktów oraz do dostarczenia ich Klientowi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a Klient zobowiązuje się do zapłaty Wartości Zamówienia oraz do jego odebrania.

warunek zawieszający

1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że Klient zapłaci KAMEBLEON Wartość Zamówienia w terminie do 3 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży. Za moment zapłaty uważa się dzień potwierdzenia zlecenia płatności u operatora płatności lub zaksięgowania środków na rachunku bankowym KAMEBLEON w przypadku płatności bezpośrednich.

2. Skutki prawne wynikające z zawarcia Umowy Sprzedaży powstają z chwilą gdy warunek zawieszający, o którym mowa zostanie spełniony. Niespełnienie tego warunku (nie uiszczenie Wartości Zamówienia) skutkuje rozwiązaniem Umowy Sprzedaży.

3. Strony mogą w drodze indywidualnych, pisemnych (e-mailowych) ustaleń określić inny sposób zapłaty za zamówione produkty (np. płatność gotówką przy odbiorze osobistym). W takim przypadku warunek, o którym mowa uznaje się za niezastrzeżony.

§ 6 CENY PRODUKTÓW

1. Ceną wiążącą produktu jest kwota podana w podsumowaniu zamówienia w sekcji „Koszyk”.

2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają VAT).

§ 7 FORMY PŁATNOŚCI

1. W sklepie KAMEBLEON dostępne są następujące formy płatności:

a) Gotówka przy odbiorze osobistym.

b) Przelew tradycyjny na konto bankowe KAMEBLEON z podaniem numeru zamówienia w tytule płatności. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym. Rachunek, na który należy dokonać płatności:

mBank 39 1140 2004 0000 3902 5495 7706 

EN BLANCO Architekci Natasza Cebo-Olszewska

ul. Przejazd 3

41-200 Sosnowiec

c) Przelew elektroniczny za pośrednictwem operatora Przelewy24.

d) Karta kredytowa za pośrednictwem operatora Przelewy24.

e) Płatności mobilne BLIK za pośrednictwem operatora Przelewy24.

f) Apple Pay za pośrednictwem operatora Przelewy24.

g) Google Pay za pośrednictwem operatora Przelewy24.

h) PayPo – „czyli kup teraz – zapłać później” za pośrednictwem operatora Przelewy24. PayPo to metoda, która pozwala w  prosty, szybki i bezpieczny sposób dokonać zapłaty za zakupy w sklepach internetowych bez korzystania z konta bankowego czy karty kredytowej.

• Klient kupuje teraz, a płaci za 30 dni – w tym czasie RRSO wynosi 0%;

• decyzja o odroczeniu płatności przyznawana jest w czasie krótszym niż 10 sekund;

• Klient, który przychodzi pierwszy raz do PayPo otrzymuje limit transakcji 500 zł, po pierwszym odroczeniu podnoszony jest  do 700 zł;

• Klient może zdecydować  się spłacać zakup w 4 ratach –  oprocentowanie zależy przede wszystkim od kwoty transakcji i wynosi średnio ok. 20%;

• dedykowany panel PayPo pozwala Klientowi na bieżący dostęp do terminów spłaty oraz informuje jak kształtują się przykładowe raty.

i) System ratalny 0% – opcja uwidoczni się w koszyku automatycznie po przekroczeniu kwoty 300zł; obsługiwane banki: Alior Bank, Mbank, Santander i Raty BGŻ BNP Paribas.

2. Zapłaty za Zamówienie Klient dokonuje z góry (wyjątek stanowi płatność przy odbiorze osobistym), nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od daty otrzymania od KAMEBLEON potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W potwierdzeniu tym znajdują się wszystkie niezbędne dane do realizacji zapłaty, w tym również Wartość Zamówienia.

3. Zapłata Wartości Zamówienia może być dokonana przed przyjęciem przez KAMEBLEON Zamówienia do realizacji. W takim wypadku będzie ona traktowana jako zaliczka, do której nie mają zastosowania przepisy prawa o zadatku. W przypadku nieprzyjęcia Zamówienia przez KAMEBLEON lub przyjęcia do realizacji tylko jego części, zaliczka zostanie Klientowi zwrócona w całości lub zostanie zwrócona różnica pomiędzy uiszczoną zapłatą, a Wartością Zamówienia przyjętego do realizacji.

§ 8 DOSTAWA ZAMÓWIENIA

1. Istnieje możliwość odbioru osobistego zakupionych mebli / dekoracji w Sosnowcu pod adresem ul. Przejazd 3, kod pocztowy 41-200. Odbiór jest możliwy po wcześniejszym ustaleniu i w indywidualnie umówionych godzinach, także w weekendy. W celu umówienia terminu odbioru osobistego prosimy o kontakt pod numerem 508311507.

2. Zakupione produkty mogą zostać doręczone do Klienta w następujący sposób:

a) za pośrednictwem firmy transportowej DTS TRANSPORT Sp. z o. o. na terenie Polski na wskazany w zamówieniu adres. Produkty wysyłane są w terminie maksymalnie do pięciu Dni Roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie (Czas realizacji zamówienia), a czas doręczenia zamówienia jest uzależniony od firmy transportowej i wynosi do pięciu Dni Roboczych.

Termin otrzymania towaru = czas realizacji zamówienia + czas doręczenia zamówienia

Koszt nadania przesyłki zależy od jej wagi i gabarytów i jest naliczany indywidualnie, dla każdego produktu z osobna. Jest on widoczny w Sklepie na stronie produktu, po dodaniu do koszyka oraz w potwierdzeniu zamówienia i w zależności od wybranej opcji obejmuje lub nie obejmuje wniesienie towarów do mieszkania/domu (opcja wniesienia jest dodatkowo płatna).

b) w przypadku większości towarów Klient może zdecydować, że chciałby skorzystać z oferty innej firmy transportowej niż DTS Transport. W celu pozyskania najkorzystniejszych warunków transportu, do wyceny wykorzystujemy Giełdy transportowe takie jak Clicktrans.pl i Frugonetka.pl. Sklep kontaktuje się z odbiorcą i przedstawia ofertę transportu. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienie w przypadku jeśli odbiorca – Klient nie zaakceptuje proponowanej kwoty. Czas realizacji zamówienia w tym przypadku może się znacznie wydłużyć i może obejmować, po wcześniejszym ustaleniu i za dodatkową opłatą, wniesienie do domu/mieszkania. Aby skorzystać z tej opcji dostawy i ustalić jej koszt prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 508311507.

3. Sklep przykłada bardzo dużą wagę do odpowiedniego zapakowania Towaru, tak aby dotarł do Klienta w stanie idealnym. Jeśli jednak mimo to otrzymana przesyłka wygląda na uszkodzoną w czasie transportu, Klient powinien odmówić przyjęcia towaru i spisać protokół reklamacyjny w obecności kuriera lub przewoźnika. Dodatkowo, jeśli to możliwe, Klient powinien wykonać zdjęcia zniszczeń i dołączyć do korespondencji reklamacyjnej.

4. Standardowo dostawa Towaru odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawa do krajów UE jest możliwa tylko po wcześniejszym ustaleniu ze Sklepem. Sklep każdorazowo i indywidualnie określa koszty dostawy. Koszt uzależniony jest od wagi i rozmiarów zamawianego towaru oraz od adresu dostawy i terminu wysyłki. Koszt wysyłki określany jest na podstawie kalkulacji zrobionej przez firmę kurierską i jest przedstawiany klientowi do akceptacji.

§ 9 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Przez realizację Zamówienia należy rozumieć skompletowanie i prawidłowe nadanie do Klienta przesyłki zawierającej produkty przyjęte do realizacji w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.

2. Zamówienia przyjęte do realizacji będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na konto KAMEBLEON, nie później jednak niż w ciągu pięciu Dni Roboczych w przypadku przesyłki firmą DTS Transport oraz piętnastu Dni Roboczych w przypadku Giełd transportowych jak Clicktrans.pl lub Furgonetka.pl

3. Produkty personalizowane na zamówienie Klienta są wysyłane do Klienta w czasie indywidualnie określonym w trybie ustaleń mailowych, termin ten jednak nie powinien przekroczyć 10 Dni Roboczych.

4. Klient otrzyma od KAMEBLEON informację na adres e-mail z potwierdzeniem nadania przesyłki..

§ 10 WYMIANA TOWARU

1. Z uwagi na indywidualny charakter Towaru oferowanego w KAMEBLEON nie każdy może podlegać wymianie. Zwłaszcza ograniczenie to dotyczy przedmiotów wykonanych na indywidualne zamówienie Klienta. Dlatego w przypadku braku pewności prosimy o ustalenie z pracownikami Sklepu Internetowego, czy ewentualna wymiana będzie możliwa.

2. Każdy przypadek wymiany towaru na inny egzemplarz traktujemy indywidualnie i co do zasady wymiana taka jest możliwa, z zastrzeżeniem pkt. 1.

3. Chęć wymiany zakupionego przedmiotu należy zgłosić mailowo do KAMEBLEON najpóźniej dziesięć dni od otrzymania przesyłki, wskazując w mailu na jaki przedmiot ma nastąpić wymiana oraz okazując dowód zakupu.

4. W przypadku otrzymania od KAMEBLEON potwierdzenia, że wymiana jest możliwa, Klient ponosi koszt przesyłek wymienianych przedmiotów do i ze Sklepu Internetowego.

5. Wymiana uzgodniona ze Sklepem Internetowym jest możliwa tylko w przypadku, gdy odesłany towar nie był użytkowany przez Klienta.

§ 11 REKLAMACJE

1. KAMEBLEON jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, przede wszystkim w art. 556-576 oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

2. Reklamacje należy składać pisemnie na adres mailowy lub pocztowy KAMEBLEON wskazany w pkt. 1 Regulaminu. W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak dowód zakupu. Prosimy o dołączenie zdjęć produktu (w szczególności wady) wraz z opisem.

3. KAMEBLEON w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania reklamacji Klienta ustosunkuje się do niej i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

4. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

§ 12 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827 ), Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22.1 k.c. tj. osobie fizycznej dokonującej zakupów w sklepie internetowym KAMEBLEON w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) , który zawarł umowę na odległość, przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Klient zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia na piśmie wraz z dowodem zakupu w terminie 14 dni kierując je na adres EN BLANCO Architekci Natasza Cebo-Olszewska, ul. Przejazd 3, 41-200 Sosnowiec lub e-mailem na adres kamebleon@kamebleon.pl.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do jego zachowania wystarczy wysłanie oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy przed jego upływem.

3. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy zgodnie z ust. 1. powyżej, umowa uważana jest za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W celu dokonania zwrotu Klient ma do wyboru dwie opcje:

4.  W razie odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy na adres: EN BLANCO Architekci Natasza Cebo-Olszewska, ul. Przejazd 3, 41-200 Sosnowiec.

5. Klient pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy z tytułu odstąpienia od umowy, w szczególności koszty odesłania, opakowania i zabezpieczenia Towaru.

7. Sklep KAMEBLEON nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

8. Towar powinien być zwrócony przez Klienta w stanie niepogorszonym i zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 

10. W przypadku odstąpienia od umowy KAMEBLEON zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez KAMEBLEON), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

11. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Klienta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie.

12. KAMEBLEON może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Klient nieposiadający statusu konsumenta w rozumieniu art. 22.1 Kodeksu Cywilnego nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług na specjalne życzenie Konsumenta, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 13 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym KAMEBLEON Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Zamówienia.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich).

3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

4. Bardziej szczegółowe zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. KAMEBLEON może w każdej chwili zaprzestać świadczenia usług, zmienić ofertę lub wycofać oferowane produkty bez podania przyczyny.  Zmiany te nie mają wpływu na wykonanie Umów Sprzedaży zawartych przed wprowadzeniem tych zmian.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. Wszystkie nazwy i wzory produktów oferowanych przez KAMEBLEON w Sklepie Internetowym są własnością KAMEBLEON i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów.

5. KAMEBLEON zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez KAMEBLEON do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. KAMEBLEON poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie KAMEBLEON.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01-01-2022.